دریافت فایل ارتباط راه دور

دریافت فایل ارتباط راه دور

نرم افزار AnyDesk بجای TeamViwer جایگزین شد